Takao
Kantai Collection

Photo

Lewo Saito, Yukky

Matte paint

Masaki Kadobayashi

Takao

Nonomy

Source

HEAVY CRUISER TAKAO